MARCHING FIELD SHOW

คุณสมบัติของวงโยธวาทิตและผู้เข้าประกวด

รุ่น ถ้วย ก

 • ผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในสถานศึกษาเดียวกันเท่านั้น ไม่อนุญาตให้รวมนักเรียนหรือนักศึกษาจากสถานศึกษาอื่น ๆ
 • ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่สมัครเข้าประกวดมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา
 • ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสัญชาติ
 • ผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งต้องศึกษาในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย และอายุต้องไม่เกิน 21 ปี โดยเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 (นับปีเกิดเท่านั้น ไม่นับวันที่) ไม่รวมผู้อำนวยเพลง
 • จำนวนผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งทั้งหมดไม่น้อยกว่า 30 คน และไม่เกิน 80 คน ไม่รวมผู้อำนวยเพลง
 • ผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งสามารถลงประกวดได้เพียงวงเดียวเท่านั้นในแต่ละประเภท

รุ่น ถ้วย ข

 • ผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในสถานศึกษาเดียวกันเท่านั้น ไม่อนุญาตให้รวมนักเรียนหรือนักศึกษาจากสถานศึกษาอื่น ๆ
 • ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่สมัครเข้าประกวดมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา
 • ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสัญชาติ
 • ผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งต้องศึกษาไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และอายุต้องไม่เกิน 18 ปี โดยเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 (นับปีเกิดเท่านั้น ไม่นับวันที่) ไม่รวมผู้อำนวยเพลง
 • จำนวนผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งทั้งหมดไม่น้อยกว่า 20 คน และไม่เกิน 50 คน ไม่รวมผู้อำนวยเพลง
 • ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องดนตรีประเภท Pit Percussion หรือใช้ในส่วนใดส่วนหนึ่งของการแสดง
 • ผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งสามารถลงประกวดได้เพียงวงเดียวเท่านั้นในแต่ละประเภท

รุ่น ถ้วย ค

 • ผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในสถานศึกษาเดียวกันเท่านั้น ไม่อนุญาตให้รวมนักเรียนหรือนักศึกษาจากสถานศึกษาอื่น ๆ
 • ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่สมัครเข้าประกวดมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา
 • ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสัญชาติ
 • ผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งต้องศึกษาไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และอายุต้องไม่เกิน 13 ปี โดยเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 (นับปีเกิดเท่านั้น ไม่นับวันที่) ไม่รวมผู้อำนวยเพลง
 • ไม่จำกัดจำนวนของผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่ง
 • ผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งสามารถลงประกวดได้เพียงวงเดียวเท่านั้นในแต่ละประเภท

รุ่น ถ้วย ง

 • สำหรับวงเมโลดิก้า
 • ผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในสถานศึกษาเดียวกันเท่านั้น ไม่อนุญาตให้รวมนักเรียนหรือนักศึกษาจากสถานศึกษาอื่น ๆ
 • ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่สมัครเข้าประกวดมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา
 • ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสัญชาติ
 • ผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งต้องศึกษาไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และอายุต้องไม่เกิน 13 ปี โดยเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 (นับปีเกิดเท่านั้น ไม่นับวันที่) ไม่รวมผู้อำนวยเพลง
 • ไม่จำกัดจำนวนของผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่ง
 • ผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งสามารถลงประกวดได้เพียงวงเดียวเท่านั้นในแต่ละประเภท

 

การเปลี่ยนรุ่น

 • หลังจากที่ส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้วหากต้องการเปลี่ยนรุ่นให้ส่งหนังสือคำร้องมาที่สมาคมฯ โดยสามารถเปลี่ยนรุ่นได้ก่อนวันประกวด 30 วันเท่านั้น หากเกินวันเวลาที่กำหนดจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนรุ่นการประกวดทุกกรณี

 

การแบ่งกลุ่มตามจำนวนผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่ง

 • Group A : จำนวนผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่ง น้อยกว่า 40 คน
 • Group AA : จำนวนผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่ง ระหว่าง 40-60 คน
 • Group AAA : จำนวนผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่ง ระหว่าง 61-80 คน
 • Group AAAA : จำนวนผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่ง ระหว่าง 81-100 คน
 • Group A+ : จำนวนผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่ง ระหว่าง 101-120 คน
 • Group AA+ : จำนวนผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่ง ระหว่าง 121-140 คน
 • Group AAA+ : จำนวนผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่ง มากกว่า 140 คน

 

รายละเอียดการประกวด

กฎทั่วไป

 1. เลือกบทเพลงที่ใช้ในการประกวดได้อิสระ โดยทีมที่เข้าประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์เพลงทุกกรณี
 2. ใช้ระบบการตัดสินจากองค์การวงโยธวาทิตโลก (WMBO) โดยในแต่ละรุ่นจะใช้เกณฑ์การตัดสินที่แตกต่างกัน
 3. เครื่องดนตรีที่สามารถใช้ลงประกวดได้ ได้แก่ เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมไม้, เครื่องลมทองเหลือง, เครื่องดนตรีประเภทตี, กลุ่มนักแสดง, เครื่องดนตรีประเภทเมโลดิกา และปี่สก๊อต
 4. สามารถใช้เครื่องดนตรีประเภทเครื่องดนตรีไฟฟ้าได้
 5. เครื่องขยายเสียงต้องเตรียมมาเองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ระบบของสนามการประกวด
 6. ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ที่เป็นเชื้อเพลิงหรือประกายไฟ และสัตว์ทุกชนิด อย่างเด็ดขาด
 7. วงโยธาทิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทุกรุ่นจะได้รับสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบรองและรอบชิงชนะเลิศ การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย (TWMC) ในประเภทการประกวดเดียวกันเท่านั้น

พื้นที่

 • ขนาดสนามการประกวด 25x40 หลา (สามารถออกนอกเขตพื้นที่ ๆ กำหนดได้ ตามความเหมาะสม)

เวลา

 • เวลาที่ใช้ในการประกวดสำหรับรุ่น ถ้วย ก ไม่ต่ำกว่า 7 นาที และไม่เกิน 12 นาที
 • เวลาที่ใช้ในการประกวดสำหรับรุ่น ถ้วย ข ค ง ไม่ต่ำกว่า 6 นาที และไม่เกิน 9 นาที
 • การจัดสนามและจัดเครื่องดนตรีประเภท Pit Percussion และการวอร์มอัพ ไม่มีการจับเวลา แต่ทั้งนี้ไม่ควรเกิน 5 นาที
 • สามารถเริ่มการแสดงได้ทุกพื้นที่ในสนามการประกวด หลังจากการจัดสนาม หรือ วอร์มอัพเสร็จเรียบร้อยแล้ว หลังจากการประกาศก่อนการแสดง
 • หลังจากการประกาศจบลงแล้ว เสียงดนตรีเสียงแรก หรือ การขยับท่าทางต่าง ๆ ครั้งแรก จะเริ่มจับเวลาในการประกวด หากหลังจากการประกาศจบลงแล้วไม่มีการบรรเลงหรือการการขยับท่าทางต่าง ๆ เกิดขึ้น จะเริ่มจับเวลาหลังจากเวลาผ่านไป 15 วินาที
 • หลังจากประกวดสิ้นสุดลงแล้ว การขนอุปกรณ์และเครื่องดนตรีออกจากสนามไม่มีการจับเวลา แต่ทั้งนี้ไม่ควรเกิน 3 นาที

 

การตัดคะแนนและบทลงโทษ

 • หากใช้เวลาการประกวดเกินหรือน้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ ตัดคะแนน 0.1 คะแนน ทุก 3 วินาที
 • กรณีตรวจเจอผู้เล่นที่อายุเกิน หรือจำนวนผู้เล่นเกินจากที่กติกากำหนด ต้องถูกตัดสิทธิ์ออกจากการประกวดเท่านั้น

 

ขนาดสนามและการวัดระยะ

 

 

ระบบการตัดสิน

ระบบการตัดสินโดยองค์การวงโยธวาทิตโลก World Marching Band Organization (WMBO)

* เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการตัดสินได้ที่ www.wmbc.org

 

 

 

รางวัล


ถ้วย ก

ชนะเลิศได้รับถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

ถ้วย ข

ชนะเลิศได้รับถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 

ถ้วย ค

ชนะเลิศได้รับถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

 

ถ้วย ง

ชนะเลิศได้รับถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฯ

 

 • ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรเป็นไฟล์ PDF

 

การสมัครเข้าประกวด

 • กรอกใบสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ที่ คลิกที่นี่
 • ค่าสมัครเข้าร่วมประกวด
  • ทุกรุ่น 3,000 บาท / ทีม

 

บัญชีสำหรับชำระค่าสมัคร

ธนาคารไทยพานิชย์

เลขที่บัญชี : 111-5633-100
ชื่อบัญชี : สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

ประกาศเมื่อวันที่ 21/04/2564

V. 21/1

 

Print Friendly and PDF